Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình PLC allen bradley

Allen bradley 1769-L32E

Allen bradley 1769-L32E

Thông số kỹ thuật bộ lập trình PLC 1769-L32E:

Characteristic 1769-L31 1769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E
User Memory 512 kB 750 kB 750 kB 1.5 MB 1.5 MB
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Ports 2 RS-232 ports (isolated DF1 or ASCII; non-isolated DF1 only) 1 ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
1 redundant ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
Module expansion capacity 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules
Power supply distance rating 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules

Bộ lập trình PLC 1768-L45

Bộ lập trình PLC 1768-L45

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L45

Characteristic Allen bradley 1768-L43 Allen bradley 1768-L45
User Memory 2 MB 3 MB
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Options • EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
• EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
Serial communication port 1 RS-232 port 1 RS-232 port
Module expansion capacity • 2 – 1768 Modules
• 16 – 1769 Modules
• 4 – 1768 Modules
• 30 – 1769 Modules
Power supply distance rating
Programming languages • Relay ladder
• Structured text
• Function block
• Sequential function chart
• Relay ladder
• Structured text
• Function block
• Sequential function chart

đại lý 1768-L45 | nhà phân phối 1768-L45 | rockwell 1768-L45 | allen bradley 1768-L45

đại lý 1768-L43 | nhà phân phối 1768-L43 | rockwell 1768-L43 | allen bradley 1768-L43

Bộ lập trình PLC 1768-L43S

Bộ lập trình PLC 1768-L43S

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L43S

đại lý 1768-L45S | nhà phân phối 1768-L45S | rockwell 1768-L45S | allen bradley 1768-L45S

Characteristic Allen bradley 1768-L43S Allen bradley 1768-L45S
User Memory 2 MB standard
0.5 MB safety
3 MB standard
1 MB safety
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Options • EtherNet/IP (standard and safety)
• ControlNet (standard and safety)
• DeviceNet (standard)
• EtherNet/IP (standard and safety)
• ControlNet (standard and safety)
• DeviceNet (standard)
Serial communication port 1 RS-232 serial port 1 RS-232 serial port
Module expansion capacity • 2 – 1768 modules
• 16 – 1769 modules
• 4 – 1768 modules
• 30 – 1769 modules
Power supply distance rating
Programming languages • Standard task: all languages
• Safety task: relay ladder, safety application instructions
• Standard task: all languages
• Safety task: relay ladder, safety application instructions

đại lý 1768-L43S | nhà phân phối 1768-L43S | rockwell 1768-L43S | allen bradley 1768-L43S