Allen bradley 1746-IG16, 1746-IB32

Allen bradley 1746-IG16, 1746-IB32

Allen bradley 1746-IG16, 1746-IB32

Allen bradley 1746 Digital DC Input Modules

Thông số kỹ thuật:

Mã hiệu Operating Voltage Signal Delay, Max. Off-State Current, Max. Number of Inputs Backplane Current Load @ 5V Applications
1746-IG16 4.5…5.5V DC source (sink load) on = 0.25 ms
off = 0.50 ms
16 140 mA • TTL input
• BCD inputs
1746-IB8 10…30V DC sink (source load) on = 8 ms
off = 8 ms
1 mA 8 50 mA General-purpose DC inputs
1746-IB16 10…30V DC sink (source load) 1 mA 16 85 mA
1746-IV8 10…30V DC source (sink load) on = 8 ms
off = 8 ms
1 mA 8 50 mA
1746-IV16 1 mA 16 85 mA
1746-ITV16 on = 0.3 ms⋆
off = 0.5 ms
1.5 mA 16 85 mA Fast response for time-critical applications
1746-ITB16 10…30V DC sink (source load) on = 0.30 ms⋆
off = 0.50 ms
1.5 mA 16 85 mA
1746-IB32 15…30V DC sink (source load) on = 3 ms
off = 3 ms
1 mA 32 106 mA General-purpose DC inputs. High-density for limited panel space
1746-IV32 15…30V DC source (sink load) on = 3 ms
off = 3 ms
1 mA 32 106 mA
1746-IC16 30…55V DC sink (source load) on = 4 ms
off = 4 ms
1.5 mA 16 85 mA General-purpose 48V DC inputs
1746-IH16 90…146V DC‡  sink (source load) on = 9 ms
off = 9 ms
0.8 mA 16 85 mA General-purpose 125V DC inputs

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *