Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD

Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD

Khởi động mềm 150-C19NCR, 150-C108FCD

khởi động mềm allen bradley, khởi động mềm rockwell

Rated Voltage
[V AC]
Motor Current [A]‡ Max. kW, 50 Hz Max. Hp, 60 Hz Control Power Open Type — Line-Connected Motors IP65 (Type 4/12) Enclosed
Non-Combination Controllers
Cat. No. Cat. No.
500/575 1…3 1.5 0.75…2 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C3NCD 150-C3FCD
24V AC/DC 150-C3NCR
3…9 5.5 3…7.5 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C9NCD 150-C9FCD
24V AC/DC 150-C9NCR
5.3…16 7.5 5…10 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C16NCD 150-C16FCD
24V AC/DC 150-C16NCR
6.3…19 11 7.5…15 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C19NCD 150-C25FCD
24V AC/DC 150-C19NCR
9.2…25 15 7.5…20 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C25NCD 150-C25FCD
24V AC/DC 150-C25NCR
10…30 18.5 10…25 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C30NCD 150-C30FCD
24V AC/DC 150-C30NCR
12.3…37 22 15…30 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C37NCD 150-C37FCD
24V AC/DC 150-C37NCR
14.3…43 22 15…40 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C43NCD 150-C43FCD
24V AC/DC 150-C43NCR
20…60 37 20…50 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C60NCD 150-C60FCD
24V AC/DC 150-C60NCR
28.3…85 55 30…75 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C85NCD 150-C85FCD
24V AC/DC 150-C85NCR
27…108 75 60…100 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C108NCD 150-C108FCD
24V AC/DC∆ 150-C108NCR
34…135 90 75…125 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C135NCD 150-C135FCD
24V AC/DC∆ 150-C135NCR
67…201 75…132 100…200 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C201NCD 150-C201FCD
24V AC/DC∆ 150-C201NCR
84…251 90…160 125…250 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C251NCD 150-C251FCD
24V AC/DC∆ 150-C251NCR
106…317 100…200 200…300 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C317NCD 150-C317FCD
24V AC/DC∆ 150-C317NCR
120…361 132…250 200…350 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C361NCD 150-C361FCD
24V AC/DC∆ 150-C361NCR
160…480 200…315 250…500 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C480NCD 150-C480FCD
24V AC/DC∆ 150-C480NCR

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *