Biến tần 22F-A2P5N103, 22F-A8P0N113

Biến tần 22F-A2P5N103, 22F-A8P0N113

Biến tần 22F-A2P5N103, 22F-A8P0N113

100…120V AC, Single-Phase Drives (50/60 Hz, No Brake)
Drive Ratings IP20, NEMA/UL Type Open w/Integral “S Type” EMC Filter
kW Hp Output Current Frame Size Cat. No. Cat. No.
A
0.2 0.25 1.6 A 22F-V1P6N103
0.4 0.5 2.5 A 22F-V2P5N103
0.75 1 4.5 B 22F-V4P5N103
1.1 1.5 6 B 22F-V6P0N103

 

200…240V AC, Single-Phase Drives (50/60 Hz, No Brake)
Drive Ratings IP20, NEMA/UL Type Open w/Integral “S Type” EMC Filter ‡
kW Hp Output Current Frame Size Cat. No. Cat. No.
A
0.2 0.25 1.6 A 22F-A1P6N103 22F-A1P6N113
0.4 0.5 2.5 A 22F-A2P5N103 22F-A2P5N113
0.75 1 4.2 A 22F-A4P2N103 22F-A4P2N113
1.5 2 8 B 22F-A8P0N103 22F-A8P0N113
2.2 3 11 B 22F-A011N103 22F-A011N113

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *