Biến tần 22B-B5P0N104

Biến tần 22B-B5P0N104

Biến tần 22B-B5P0N104

22B-B5P0N104 PowerFlex 40 AC Drive, 240 (208)VAC, 3PH, 5 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-B8P0C104 PowerFlex 40 AC Drive, 240 (208)VAC, 3PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-B8P0F104 PowerFlex 40 AC Drive, 240 (208)VAC, 3PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-B8P0H204 PowerFlex 40 AC Drive, 240 (208)VAC, 3PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-B8P0N104 PowerFlex 40 AC Drive, 240 (208)VAC, 3PH, 8 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D010C104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 10 Amps, 4 kW, 5 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D010F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 10 Amps, 4 kW, 5 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D010H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 10 Amps, 4 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D010N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 10 Amps, 4 kW, 5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D012F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 12 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D012H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 12 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D012N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 12 Amps, 5.5 kW, 7.5 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D017F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 17 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D017H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 17 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D017N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 17 Amps, 7.5 kW, 10 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D024F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D024H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D024N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 24 Amps, 11 kW, 15 HP,Frame Size C, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D1P4C104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D1P4F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D1P4H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D1P4N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 1.4 Amps, 0.37 kW, 0.5 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D2P3C104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D2P3F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D2P3H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D2P3N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 2.3 Amps, 0.75 kW, 1 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D4P0C104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D4P0F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D4P0H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D4P0N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 4 Amps, 1.5 kW, 2 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D6P0C104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP66 (NEMA 4X), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D6P0F104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, Flange Mounted, LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D6P0H204 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Heatsinkless), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
22B-D6P0N104 PowerFlex 40 AC Drive, 480VAC, 3PH, 6 Amps, 2.2 kW, 3 HP,Frame Size B, IP20 (Open), LED Display, Digital Keypad, No CE Compliant Filter, RS485
đại lý 22B-B5P0N104 | nhà phân phối 22B-B5P0N104 | allen bradley 22B-B5P0N104

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *