Khởi động mềm 150-C43NBD

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Khởi động mềm 150-C43NBD

Thông số kỹ thuật khởi động mềm allen bradley

Khởi động mềm 150-C108NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 108A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C108NBD
Khởi động mềm 150-C108NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 108A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C108NBR
Khởi động mềm 150-C108NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 108A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C108NCD
Khởi động mềm 150-C108NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 108A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C108NCR
Khởi động mềm 150-C135NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 135A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C135NBD
Khởi động mềm 150-C135NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 135A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C135NBR
Khởi động mềm 150-C135NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 135A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C135NCD
Khởi động mềm 150-C135NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 135A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C135NCR
Khởi động mềm 150-C16NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 16A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C16NBD
Khởi động mềm 150-C16NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 16A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C16NBR
Khởi động mềm 150-C16NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 16A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C16NCD
Khởi động mềm 150-C16NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 16A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C16NCR
Khởi động mềm 150-C19NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 19A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C19NBD
Khởi động mềm 150-C19NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 19A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C19NBR
Khởi động mềm 150-C19NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 19A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C19NCD
Khởi động mềm 150-C19NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 19A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C19NCR
Khởi động mềm 150-C201NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 201A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C201NBD
Khởi động mềm 150-C201NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 201A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C201NBR
Khởi động mềm 150-C201NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 201A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C201NCD
Khởi động mềm 150-C201NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 201A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C201NCR
Khởi động mềm 150-C251NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 251A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C251NBD
Khởi động mềm 150-C251NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 251A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C251NBR
Khởi động mềm 150-C251NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 251A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C251NCD
Khởi động mềm 150-C251NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 251A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C251NCR
Khởi động mềm 150-C25NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 25A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C25NBD
Khởi động mềm 150-C25NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 25A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C25NBR
Khởi động mềm 150-C25NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 25A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C25NCD
Khởi động mềm 150-C25NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 25A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C25NCR
Khởi động mềm 150-C30NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 30A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C30NBD
Khởi động mềm 150-C30NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 30A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C30NBR
Khởi động mềm 150-C30NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 30A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C30NCD
Khởi động mềm 150-C30NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 30A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C30NCR
Khởi động mềm 150-C317NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 317A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C317NBD
Khởi động mềm 150-C317NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 317A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C317NBR
Khởi động mềm 150-C317NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 317A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C317NCD
Khởi động mềm 150-C317NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 317A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C317NCR
Khởi động mềm 150-C361NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 361A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C361NBD
Khởi động mềm 150-C361NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 361A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C361NBR
Khởi động mềm 150-C361NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 361A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C361NCD
Khởi động mềm 150-C361NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 361A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C361NCR
Khởi động mềm 150-C37NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 37A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C37NBD
Khởi động mềm 150-C37NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 37A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C37NBR
Khởi động mềm 150-C37NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 37A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C37NCD
Khởi động mềm 150-C37NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 37A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C37NCR
Khởi động mềm 150-C3NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 3A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C3NBD
Khởi động mềm 150-C3NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 3A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C3NBR
Khởi động mềm 150-C3NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 3A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C3NCD
Khởi động mềm 150-C3NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 3A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C3NCR
Khởi động mềm 150-C43NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 43A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C43NBD
Khởi động mềm 150-C43NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 43A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C43NBR
Khởi động mềm 150-C43NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 43A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C43NCD
Khởi động mềm 150-C43NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 43A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C43NCR
Khởi động mềm 150-C480NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 480A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C480NBD
Khởi động mềm 150-C480NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 480A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C480NBR
Khởi động mềm 150-C480NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 480A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C480NCD
Khởi động mềm 150-C480NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 480A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C480NCR
Khởi động mềm 150-C60NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 60A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C60NBD
Khởi động mềm 150-C60NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 60A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C60NBR
Khởi động mềm 150-C60NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 60A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C60NCD
Khởi động mềm 150-C60NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 60A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C60NCR
Khởi động mềm 150-C85NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 85A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C85NBD
Khởi động mềm 150-C85NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 85A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C85NBR
Khởi động mềm 150-C85NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 85A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C85NCD
Khởi động mềm 150-C85NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 85A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C85NCR
Khởi động mềm 150-C9NBD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 9A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C9NBD
Khởi động mềm 150-C9NBR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 9A, 480V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C9NBR
Khởi động mềm 150-C9NCD SMC-3, 3-Wire, Open Type, 9A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 100…240V AC đại lý 150-C9NCD
Khởi động mềm 150-C9NCR SMC-3, 3-Wire, Open Type, 9A, 600V, 3-Phase, 50/60Hz Max, Control Voltage 24V AC/DC đại lý 150-C9NCR

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khởi động mềm 150-C43NBD”