Rơ le 700-HC24Z24

Rơ le 700-HC24Z24

Rơ le 700-HC24Z24

Bulletin 700-HC Miniature Square Base with Blade Terminals

Description Contact Rating Wiring Diagrams Coil Voltage Cat. No.
⋆  ‡
U.S./Canada International
Click to enlarge - TOC-3-5 2PDT
2-Pole
2 Form C
Contacts:
10 A = AgNi
Contacts
10 A
C300
R300
Low energy rating;
(10V, 10 mA)
100 mW
Click to enlarge - 700HC-85-2 Click to enlarge - 700HC-85-3 12V DC 700-HC22Z12
24V DC 700-HC22Z24
24V AC 700-HC22A24
120V AC 700-HC22A1
700-HN128 700-HN103
700-HN104
240V AC 700-HC22A2
4PDT
4-Pole
4 Form C
Contacts:

7A = AgNiAu
Gold Plated
Contacts

7 A
Low energy rating;
(5V, 10 mA or 25V, 2 mA)
50 mW
Click to enlarge - 700HC-85-5 Click to enlarge - 700HC-85-6 6V AC 700-HC14A06
12V AC 700-HC14A12
24V AC 700-HC14A24
120V AC 700-HC14A1
240V AC 700-HC14A2
6V DC 700-HC14Z06
12V DC 700-HC14Z12
24V DC 700-HC14Z24
48V DC 700-HC14Z48
110V DC 700-HC14Z1
4PDT
4-Pole
4 Form C
Contacts:

7A = AgNi
Silver Contacts

7 A
C300
R300
Low energy rating;
(10V, 10 mA)
100 mW
6V AC 700-HC24A06
12V AC 700-HC24A12
24V AC 700-HC24A24
120V AC 700-HC24A1
240V AC 700-HC24A2
6V DC 700-HC24Z06
12V DC 700-HC24Z12
24V DC 700-HC24Z24
700-HN103 48V DC 700-HC24Z48
700-HN128 700-HN104 110V DC 700-HC24Z1

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *