Product Tag - Panelview 2711P-B4C20D8

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-B4C20D8

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B4C20D8 terminal is an Allen-Bradley PanelView Plus 6 industrial terminal. The 2711P-B4C20D8 terminal includes a 3.5-inch display and it runs on DC power.