Product Tag - nhà phân phối 2715-T7CD

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2715-T7CD

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Allen-Bradley Panelview 5500 Touchscreen Only input and IP/EtherNet Comm, 250 MB memory with a 6.5-inch, Color display