Product Tag - nhà phân phối 1394C-SJT05-C-RL

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bộ điều khiển 1394C-SJT05-C-RL

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394C-SJT05-C-RL is a System with Terminations, Filtering (EMI), and Smart Power Series Enhancements, GMC- IMC S Class, a 5 Kilowatt Power Rating, and a 360-480AC Volts Input Voltage.