Product Tag - đại lý 2715P-B15CD-B

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2715P-B15CD-B

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2715P-B15CD-B is a 15-inch operator terminal that has been designed to provide a visualization of an application process to the users. This terminal has been developed and produced by Allen-Bradley.