Product Tag - đại lý 2711P-B10C4A9

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-B10C4A9

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-B10C4A9 PanelView Plus 6 Operator interface terminal with Keypad/Touch input options and a Color display. It has Ethernet and RS-232 ports. It is an AC-Powered Unit.