Biến tần 20G11LD1K0AN0NNNNN

  • Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11LD1K0AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11LD1K0AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11LD1K0AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11LD1K0AN0NNNNN

AC Drive, PowerFlex 755, Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Type 1, IP20, 800 mm Deep, MCC Style, 1045 Amps, 1000 Horse Power Light Duty, 900 Horde Power Normal Duty, 750 Horse Power Heavy Duty, 480 Volt AC, 3-Phase, Frame 9, Filtered, CM Jumper Removed, Blank (No HIM)

Số pha: 3
Kiểu: AC Drive
Volts AC: 480
Horsepower: 1000, 750, 900
Size: Frame 9
Số pha: 3
Volts AC: 480
Size: Frame 9
Kiểu: AC Drive
Horsepower: 1000, 750, 900