Product Tag - nhà phân phối 1394C-AM03

  • Nơi nhập dữ liệu

    Bộ điều khiển 1394C-AM03

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394C-AM03 is a Servo (Axis) Amplifier with Filtering (EMI) and Enhanced Terminations, a 2 Kilowatt Output Rating, 530-680 DC Input Voltage, and a 3.2 A Amperage.