Product Tag - đại lý 2711P-B10C22D9P-B

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-B10C22D9P-B

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B10C22D9P-B display terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation display terminal from the Panelview Plus 7 Performance series. The 2711P-B10C22D9P-B display terminal supports the Ethernet/IP industrial network. It is used to control machines that are connected to either Allen-Bradley ControlLogix or Allen-Bradley CompactLogix 5370 controllers through the Ethernet/IP network. The 2711P-B10C22D9P-B display terminal can be controlled with a touchscreen or a keypad.