Product Tag - Panelview 2711P-B7C4B1

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-B7C4B1

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Panelview Plus 700 Touchscreen/Keypad 6.5 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power/DC Power Logic Module with 64MB