Product Tag - nhà phân phối 2713P-T10CD1-B

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2713P-T10CD1-B

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2713P-T10CD1-B Panelview Terminal has a Color LCD Display and a 10.4 in. Display Size. It operates with a 24V DC Input Voltage and a 12 W Typical Power Consumption.