Product Tag - nhà phân phối 2711P-RR256

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-RR256

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-RR256 SODIMM memory module is a RAM memory module from Allen-Bradley/Rockwell Automation. It is a 256-MB memory module that is designed for the Allen-Bradley PanelView Plus 700 to 1500 terminals.