Product Tag - nhà phân phối 2711P-B12C4A8

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-B12C4A8

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-B12C4A8 terminal is a PanelView Plus 6 Operator interface Terminal with Keypad/Touch input options, a Color display, and Ethernet and RS-232 ports. It is an AC-Powered Unit.